Дали моите деца ќе добијат добро образование? Дали ќе пораснат здрави и среќни?
ПОВЕЌЕ +
Сакате да вложите во животно осигурување, но и во нешто многу повеќе?
ПОВЕЌЕ +
Каква ќе биде иднината на вашето семејство доколку нешто ви се случи вам?
ПОВЕЌЕ +
Се грижите за вашето здравје и се надевате дека ќе ви служи добро во постарите години.
ПОВЕЌЕ +
Дали сте се прашувале како ќе изгледа вашиот живот за 20 или 30 години?
ПОВЕЌЕ +
Previous
Next

Vienna Insurance Group (VIG), осигурителна групација со седиште во Виена е една од најголемите осигурителни компании во Централна и во Источна Европа со околу 25 илјади вработени и со полисирана премија во висина од повеќе од 9 милијарди евра за 2014 година.

Групацијата е присутна во 25 земји со 50-ина осигурителни компании, а традицијата од 186 години успешно работење како и значителната финансиска моќ што ја поседува се гаранција за довербата на повеќе од 20 милиони осигуреници.

Приказната за VIG почнува во Австрија со Wiener Städtische уште во далечната 1824 година.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ >>

Продолжувајќи го успешното работење на македонскиот пазар под брендот Winner, групацијата Vienna Insurance Group во 2010 година ја основа осигурителната компанија за животно осигурување Winner Life.
Kако дел од оваа моќна осигурителна групација, Winner Life се придржува до строгите и прецизни австриски деловни принципи, што станува главно обележје на компанијата и причина сè поголем број на клиенти да ја подарат својата доверба.
Winner Life во Македонија нуди широк избор на осигурителни производи што овозможуваат секој клиент да добие животно осигурување што најмногу одговара на неговите потреби.
Компанијата се стреми кон стабилен, долгорочен и одржлив развој, базиран пред сè на принципите на чесност, ориентираност кон клиентите, флексибилност,
со постепено но сигурно постигнување резултати што несомнено гарантираат успех за компанијата и успех за нејзините клиенти.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ >>

Управен одбор >>

Дарко Дедиќ, Претседател на Управен одбор, Винер Лајф

Дарко Дедиќ

Претседател на Управен одбор

Елена Јакимовска Петровска

Член на Управен одбор

Милан Антовски

Член на Управен одбор

Надзорен одбор >>

Габор Лехел

Претседател на Надзорен одбор

Јохан Гиртл

Член на Надзорен одбор

Катерина Јанковиќ

Независен член на Надзорен одбор

Марко Дамевски, менаџер за продажба, винер лајф

Г-дин. Марко Дамевски

Менаџер на продажба

ПРОДАЖНА МРЕЖА – РЕГИСТРИ

На акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје

Дали сте се прашувале како ќе изгледа вашиот живот за 20 или 30 години?
Ќе дочекате ли пензија и дали ќе може со пензијата вистински да уживате во вашите пензионерски денови?
Кога ќе дојде времето Вашите деца да го започнат нивниот живот, дали ќе имате доволно капитал да им помогнете?

_________________
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

 

Се грижите за вашето здравје и се надевате дека ќе ви служи добро во постарите години.
Се надевате дека во иднина ќе бидете финансиски понезависни и посигурни и дека ќе може на вашите деца да им обезбедите
поголема поддршка кога ќе го започнуваат својот живот.

Но животот е неизвесен и не знаете што може да донесе утрешниот ден.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

 

Имате станбен кредит?
Имате ризична професија?
Каква ќе биде иднината на вашето семејство доколку нешто ви се случи вам?

Одговорноста што ја имате кога вашето семејство зависи од вас е многу голема.
Ако нешто ви се случи вам, вашето семејство не ја губи само најдрагата личност, туку останува и без финансиска потпора.
Ако имате размислувано дали постои начин да ги заштитите вашите најблиски во случај на немил настан, одговорот е Ризико.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

 


Постојат многу начини на кои можете да ги инвестирате вашите пари,
но нема поважна инвестиција од онаа вложена во посигурна иднина за вас и за вашето семејство.
Доколку сте вработени во компанија и наместо бонус сакате работодавецот да ви направи полиса
што ќе ве штити вас и вашето семејство, тогаш производот Профит е наменет за вас.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

 


Вашиот најповолен детски пакет за осигурување

Дали моите деца ќе добијат добро образование? Дали ќе пораснат здрави и среќни?
За нашите деца го сакаме најдоброто, но не секогаш со сигурност можеме да им ја обезбедиме иднината што им ја посакуваме.

_________________
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>


ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови.
Средства под управување од над 133.8 милиони евра под управување заклучно со 31.12.2023
Дополнително Друштвото е коосновач на друштва за управување со инвестициски фондови во Србија, Албанија и Босна и Херцеговина.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

 


Можност за инвестирање на меѓународна берза со истовремено животно осигурување.

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

Сакате да се заштите себе си и вашите деца?

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

Можност да инвестирате на меѓународна берза а во меѓувреме да сте животно осигурени

_________________

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ -->>

Плаќањeто можете да го извршите во комерцијалните банки.
За подетални информации кликнете на следниов линк.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ >>

Често поставувани прашања за ВИНЕР ЛАЈФ

Освен основното осигурување на животот, можете да договорите и дополнително осигурување од последици на несреќен случај (во кое што добивате и дневен надомест за лекување во болница поради несреќен случај)
дополнително осигурување во случај на  инвалидитет
дополнително осигурување од тешки болести
Колку е минимумот што  треба да го плаќам?
180  годишна премија

 • Заштита за вас и вашето семејството
 • Минимална уплата почнувајќи од 0,57€ дневно
 • Штедна функција
 • Атрактивно учество во добивката на Винер Лајф
 • Осигурување во случај на настапување на смрт од незгода- вклучено во основната премија
 • Можност да се добие заем во висина на откупната вредност
 • Дневен надомест на болнички денови
 • Во случај на смрт од сообраќајна незгода исплата на X3 осигурена сума *
 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
  *доколку има АО или каско во Винер

Полисата за осигурување на живот е хартија од вредност која гарантира исплата на договорената сума за доживување зголемена за припишана добивка. Дополнително полисата може да се винкулира во корист на банка или во корист на осигурувачот во висина на откупна вредност на полисата.
Да добиете заем со извесен процент на камата во висина на откупната вредност на полисата.
под услов да се исполнети условите за откуп и капитализација од Договорот за осигурување склучено и до тогаш премијата да е платена во целост.

Често поставувани прашања за УНИТ ЛИНКЕД

Уплатената премија за животно осигурување се распределува во четри основни категотии:

 • Покривање на трошоци за продажба
 • Покривање на оперативните трошоци на осигурителната компанија
 • Покривање на осигурителниот ризик
 • Вложување во удели во инвестицискиот фонд

  Изготвување на преглед за процентуално распределување на премијата по категории кој би важел за сите договори не е возможно бидејки распределувањето зависи од траењето на полисата, од осигурената сума која ја одбрал клиентот, од возраста на клиентот како и од полот на клиентот. При подолго траење на полисата, оперативните и аквизициските трошоци се повисоки. Кај повозрасните одигуреници трошоците за осигурителниот ризик се повисоки. Повисока осигурена сума во случај на смрт исто така придонесива за поголеми трошоци за осигурителен ризик.

Винер Лајф средствата не ги вложува на светски берзи туку во удели во домашен инвестициски фонд. Истите тие средства потоа фондот ги вложува во хартии од вредност во различни земји, и во различни валути. Најголемите вложувања на фондот се објавуваат на веб страната на инвестицискиот фонд и се јавно достапни.Овие информации се ажурираат на секои 3 месеци. Согласно законската регулатива, Инвестицискиот фонд средствата смее да ги вложи само во хартии од вредност кој се навесени во пропектот одобрен од регулаторното тело. Комисијата за хартии од вредност како тело кое го контролира работењето на Друштвата за управување со инвестициски фондови на дневна основа го прати работењето на фондот со цел да се увери дека фондот работи во согласност со овластувањат кој ги добил и дека вложувањата ги врши во со согласност со проспектот и статутот кој го доставило до комисијата за хартии од вредност.

Средствата на договорувачот се вложуваат во удели на фондот и договорувачот може на веб страната на Друтвото за управување со инвестициски фондови да ја прати вредноста на уделите. Вредноста на уделите зависи од вредноста на хартиите од вредност (акции и обврзници) во кој фондот ги вложил средствата. Со оглед на тоа што Инвестицискиот фонд на веб страната објавува во кои хартии од вредност се најголемите вложувања, клиентот може да ја побара вредноста на тие акции. Сепак со оглед на тоа што инвестицискиот фонд, со цел да го дисперзира ризикот, вложува во повеќе од 100 различни хартии од вредност, клиентите немаат можност да ја проверат вредноста на сите акции туку само на оние во кој што фондот нјмногу вложувал.

Вредноста на уделите според последните цени на хартиите од вредност на светските пазари на дневна основа ја потврдува и Депозитарната банка на инвестицискиот фонд.

По истекот на третата година од осигурувањето, кога клиентот се стекнува со право да изврши откуп на полисата за животно осигурување, осигурителната компанија до секој клиент испраќа известување со бројот на удели на секој клиент, со што клиентот може да ја провери вредноста на своите удели.

Шпаркасе Банка го воведува UnitLinked во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Шпаркасе Банка АД Скопје, во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје како стратешки долгорочен партнер и инвестицискиот фонд WVP, го збогатува своето портфолио на  осигурителни производи, преку воведување на нов производ – Unit Linked, кој нуди животно осигурување со инвестирање.

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Известување

Дoставување на информативни писма до клиентите на нашите UL производи.
Винер Лајф како компанија секогаш се труди да биде максимално транспарентна кон своите клиенти. Ние сме компанија на која ѝ е исклучително важен квалитетот на услугата која ја даваме на нашите клиенти, а особено ……

Дарко Дедиќ, Претседател на Управен одбор, Винер Лајф

ИНТЕРВЈУ СО Г-ДИН ДАРКО ДЕДИЌ

Кога зборуваме за осигурување на живот зборуваме за еден уникатен финансиски производ за кој не постои алтернатива. Доколку “не дај Боже” нешто ви се случи вам, а вашиот живот е осигураен, финансиската…

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

Винер Лајф секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life

Страната користи колачиња за техничко функционирање на интернет-страницата како и за собирање збирни и анонимни статистички податоци.