Safe Life


пол   
возраст
траење
осигурена сума
премија

премија
годишна
полугодишна
месечна

дополнително осиг. во случај
на смрт поради несреќен случај
осигурена сума
премија годишна
полугодишна
месечна
вкупна осигурена сума
во случај на смрт
поради несреќен случај

дополнително инвалидност UI
сума на осиг. при траен инвал.
сума на осиг. дневен нодместок
годишна
полугодишна
месечна

дополнително тешки болести
траење
осигурена сума
премија
годишна
полугодишна
месечна

дополнително АУЗ / УИ50%
годишна
полугодишна
месечна

дополнително осиг. во случај
на операции
траење
осигурена сума: класа 1:    300
класа 2:    900
класа 3: 3.000


премија годишна
полугодишна
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
месечна


датум
име и презиме
начин на плаќање