Семеен Премиум


пол   
возраст
траење
осигурена сума
премија

основно осигурување
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително
осигурана сума поради незгода
дневен болнички надоместок
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително осиг. во случај
на операции
траење
осигурена сума: класа 1:    300
класа 2:    900
класа 3: 3.000


премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
квартална
месечна
 

датум
име и презиме
начин на плаќање