WinnerLife - Protector


пол   
возраст
траење
осигурена сума
премија

основно осигурување
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително инвалидност UI
сума на осиг. при траен инвал.
сума на осиг. дневен нодместок
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително осиг. во случај
на операции
траење
осигурена сума: класа 1:    300
класа 2:    900
класа 3: 3.000


премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
квартална
месечна
 

датум
име и презиме
начин на плаќање