WinnerLife - Футура


пол   
возраст
траење
начин на плаќање
премија рата
осигурена сума во случај на смрт
 


почеток на осигурување, прва рата
01.06.2024
годишна премија
уплатени премии

дополнително инвалидност UI
сума на осиг. при траен инвал.
сума на осиг. дневен нодместок
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително осиг. во случај
на операции
траење
осигурена сума: класа 1:    300
класа 2:    900
класа 3: 3.000


премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
квартална
месечна

Очекувана вредност на фондот по истек:
-2%
0%
5.4%

Распределба на премија по компоненти
премија за вложување
%
премија за осигурување
%
премија за трошоци
%
 

датум
име и презиме
начин на плаќање