Детско


пол   
возраст родител
пол дете   
возраст дете
траење
осигурена сума
премија

основно осигурување
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително инвалидитет
сума на осигурување
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително тешки болести
сума на осигурување
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
квартална
месечна


датум
име и презиме
начин на плаќање