3D


пол   
возраст
траење
период на одложеност
осигурена сума
премија

премија
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително
осигурена сума во случај
на смрт поради нeзегода
премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително инвалидност UI
сума на осиг. при траен инвал.
сума на осиг. дневен нодместок
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително тешки болести
траење
осигурена сума
премија
годишна
полугодишна
квартална
месечна

дополнително осиг. во случај
на операции
траење
осигурена сума: класа 1:    300
класа 2:    900
класа 3: 3.000


премија годишна
полугодишна
квартална
месечна

Вкупно премии (основна со дополнителни)
годишна
полугодишна
квартална
месечна

 

датум
име и презиме
начин на плаќање